EN

Іnnovativny character zapozichen have suchasnіy nіmetskіy ..

  • RUB
    • RUB
    • USD
    • EUR
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 0
Uploaded: 14.05.2011
Content: 10514122437157.doc 224 kB
Loyalty discount! If the total amount of your purchases from the seller iQbox more than:
100 $the discount is20%
50 $the discount is10%
25 $the discount is5%
If you want to know your discount rate, please provide your email:
The total amount of your purchases from this seller is 0 $, the discount rate is 0%

Seller

iQbox information about the seller and his items
offlineAsk a question

Seller will give you a gift certificate in the amount of 30.43 RUB for a positive review

Product description

Course work (project).
Section: Philology / Fіlologіya
Subject: Іnnovativny character zapozichen have suchasnіy nіmetskіy movі.
Language: Ukrainian
Number of pages: 41

Additional information

ЗМІСТ

Вступ...3
Розділ 1. Запозичення: проблеми визначення, поняття, класифікація. Причини іншомовних запозичень...5
1.1. Поняття і класифікація запозичень...5
1.2. Іншомовні запозичення і їхні основні причини...9
Розд іл 2. Ін новативн и й характер іншомовних запозичень у сучасній німецькій мові...13
2.1. Англоамерикан і зм и як основний вид іншомовних запозичень сучасної німецької мови...13
2.2. І нновативн и й характер запозичень в області комп´ютерної техніки й Інтернету...15
2.3. Запозичення в області терміносистеми німецької мови...22
2.4. Іншомовні запозичення в повсякденній лексиці німецькомовного населення і їх інновативність...27
2. 5 . І нновативн и й характер англоамериканс ь ких запозичень у молодіжному слен ці (жаргоні)...34
Висновки...39
Перелік використаної літератури...41

ВСТУП

Найбільш важливими і характерними рисами будь-якої мови і його словникового складу є рухливість, мінливість, прагнення до удосконал е ння і розвитку за рахунок різних засобів і ресурсів. Одним зі шляхів збагачення словникового складу мови є запозичення слів іншомовного походження. Сучасні публіцистичні матеріали, що використовуються при навчанні німецькій мові, містять ряд нових іншомовних слів. Статистична обробка фактичних даних за останнє десятиліття показує, що основним джерелом запозичення лексичних одиниць у німецькій мові виступає англійська мова, причому найбільш активно процес запозичення протікає в сфері іменника. Лег ке вживание англоамерикан і зм і в у лексичну систему німецької мови по яснююється тим, що англійська і німецька мови є генетично родинними і ви корист овують од и н шрифт.

В умовах міжнародних зв´язків і контактів , що постійно розвиваються у різних областях поповнення словникового складу німецької мови в результаті включення нових іншомовних слів носить інтенсивний характер. Слід зазначити, що група неологізмів-запозичень неоднорідна. Це виявляється в різних ознаках: у ступені актуальності для носіїв мови, що запозич у є; у вживаності, поширеності; у характері контексту вживання; у рівномірності розподілу за різни ми джерела ми ; у характері взаємодії з іншими лексичними одиницями словникового складу сучасної німецької мови; у наявності словотворчих і структурних зв´язків і в деяких інш их . Названі ознаки визначають статус нових запозичень у словниковому складі сучасної німецької мови. Вивчення особливостей і закономірностей реального функціонування нових іншомовних слів показує, що під впливом мовних і позамовних факторів ряд нових іншомовних слів виявляє тенденцію до закріплення в словниковому складі.

Це в с е при з водить до висновку про те, що тема даної курсової роботи на сьогодні досить актуальна. Актуальність даної теми полягає в тім, що процес запозичення з іноземних мов не припиняється в будь-який час і в будь-якій мові, тобто завжди з´являються нові запозичення, нові слова, що і розглядаються лінгвістами і вченими. До того ж, в даний час процес запозичення відбувається настільки швидко, що нові слова стають всесвітньо відомими й вживанними , але дотепер можуть бути не внесені в словники, а отже вивчення й опис запозичених слів стає необхідним і актуальним.

Темою даної курсової роботи є і нновативн и й характер запозичень у сучасній німецькій мові. Виходячи з теми курсової роботи об´єктом дослідження роботи є іншомовні запозичення в сучасній німецькій мові, а предметом - безпосередньо і нновативн ій характер даних запозичень, їхня новизна.

Ціль даної роботи можна визначити як необхідність дослідження і виявлення інновативного характеру іншомовних слів-запозичень на прикладі лексики сучасної німецької мови. Отже, завданнями роботи є: вивчити і пояснити феномен запозичень, їх причини; виявити нові запозичення в сучасній німецькій мові; визначити сферу їхнього застосування, денотативні і конотативн і значення; виявити і нновативн і й характер запозичень сучасної німецької мови. При проведенні дослідження використовувалися методи семантичного,

Feedback

0
Period
1 month 3 months 12 months
0 0 0
0 0 0
Seller will give you a gift certificate in the amount of 30.43 RUB for a positive review.
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)